Deze wapenfeiten komen uit het jaarverslag van ACM over 2015. ACM brengt naast het jaarverslag ook het Signaal uit. Hierin richt ACM zich rechtstreeks tot beleidsmakers. In het Signaal 2016 vraagt ACM aandacht voor duidelijke spelregels bij de keuze tussen publieke belangen. Chris Fonteijn, voorzitter ACM: ‘Leg als overheid publieke belangen duidelijk vast. Zo vermijd je onnodige onduidelijkheden, zeker als een onderneming naast commerciële ook publieke belangen behartigt.’

Het Signaal 2016: het publieke belang als anker voor goed overheidsbeleid

In het Signaal 2016 staat het spanningsveld tussen verschillende publieke belangen centraal. ACM illustreert dit met voorbeelden uit overheid en markt, de energiesector en de gezondheidszorg. Welk publiek belang krijgt voorrang als de overheid zich met verschillende petten op bemoeit met de markt? Om het ene belang van de overheid te behartigen, worden soms andere belangen van de overheid als marktspeler belemmerd, zoals concurrentie- of consumentenbelangen.

Chris Fonteijn: ‘Behartigt een onderneming naast commerciële belangen ook een publiek belang? Leg deze belangen dan expliciet en eenduidig vast. Zo wordt bij conflicterende belangen inzichtelijk hoe belangen zich tot elkaar verhouden, en kunnen we politieke en beleidsmatige discussies over de rechtmatigheid van activiteiten vermijden. Dat komt uiteraard ook het toezicht van ACM ten goede.’

ACM vindt het onwenselijk als het realiseren van een publiek belang afhankelijk is van het succes van commerciële activiteiten. Als het commercieel niet lekker loopt, komt het publieke belang in de knel. Chris Fonteijn: ‘Bij de aanbesteding van de HSL-Zuid hebben we daarvan voorbeelden gezien: de NS wilde de eigen monopoliepositie op het Nederlandse spoor behouden. De overheid als aandeelhouder vond vooral de financiële opbrengsten belangrijk. Het reizigersbelang werd zo ondergeschikt aan het commerciële belang. Met alle negatieve gevolgen van dien.’

Een ander voorbeeld komt uit de gezondheidszorg. ACM constateert dat zelfregulering in de gezondheidszorg alleen kan slagen als de wetgever  beleidskeuzes maakt. Chris Fonteijn: ‘Kom tot een afweging tussen belangen. Vermijd de situatie waarin ACM een negatief besluit moet nemen in het belang van de mededinging, omdat ACM de voordelen – die er misschien wel zijn- niet kan controleren. Dit leidt mogelijk niet tot de beste uitkomst voor patiënt en verzekerde. Maatschappelijk een onwenselijke situatie’.

Bron: ACM.nl