Den Hollander moet de komende tijd de ambtelijke organisatie van de AP leiden in een veranderproces dat het gevolg is van de inwerkingtreding van wat de AP omschrijft als ‘ingrijpende en omvangrijke nieuwe Europese privacywetgeving’ – het van kracht worden van de AVG per mei 2018. Met de vorming van het directieberaad geeft de AP nu verder invulling aan de nieuwe interne organisatie. De nieuwe organisatie bereidt de AP behalve op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ook voor op de nieuwe Richtlijn voor gegevensverwerking in de rechtshandhaving. 

De nieuwe Europese privacywetgeving is vanaf 25 mei 2018 van toepassing en brengt ingrijpende veranderingen voor de bescherming van persoonsgegevens met zich mee, ook voor het toezicht en de toezichthouder. De AP krijgt er vanwege de nieuwe regulering taken en bevoegdheden bij, onder meer op het gebied van Europese samenwerking en de behandeling van klachten van burgers. 

Rollen en functies directie

  • Gerard Bukkems is directeur Klantcontact en Controlerend Onderzoek. Hij stapt over vanuit de Inspectie van het Onderwijs waar hij werkte als directeur Toezicht. Daarvoor was hij bij de Algemene Rekenkamer verantwoordelijk voor het Europees en Rijksbreed doelmatigheidsonderzoek. Bukkems studeerde Nederlands Recht en Beleidswetenschappen.
  • Thijs Drouen is directeur Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering. Drouen werkt sinds juni 2014 bij de AP als hoofd Juridische Zaken. Daarvoor werkte hij onder meer in diverse leidinggevende functies en als ambtenaar van staat bij de directie Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
  • Marianne Niessink is directeur Beleid, Internationaal, Strategie en Communicatie. Hiervoor was zij bij het ministerie van Justitie & Veiligheid plaatsvervangend directeur Juridische en Operationele Aangelegenheden en hoofd van de afdeling Internationale Aangelegenheden en Rechtshulp in Strafzaken. Voordat Niessink bij het ministerie van J&V werkte, was zij hoofdinspecteur bij de politie. Zij studeerde Nederlands Recht.
  • Cecile Schut is directeur Systeemtoezicht, Beveiliging en Technologie. Voorheen werkte zij in verschillende functies bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zij was daar onder meer verantwoordelijk voor de nationale en internationale beleidsvoorbereiding en strategiebepaling, corporate juridische zaken en de coördinatie van kwaliteitszorg en informatiebeveiliging. Schut is wiskundig ingenieur en behaalde haar Master in Public Administration aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.

Bron: Telecompaper.com