Ga naar de inhoud
25 maart 2020 • Nieuws

Autoriteit Persoonsgegevens heeft 3000 privacyklachten op de plank

Drieduizend privacyklachten die vorig jaar bij de Autoriteit Persoonsgegevens werden ingediend moeten nog worden behandeld. Het is echter te vroeg om te stellen dat de privacytoezichthouder meer geld moet krijgen, zo heeft minister Dekker voor rechtsbescherming laten weten.

ap_logo

De minister reageerde op Kamervragen van D66-Kamerlid Verhoeven en SP-Kamerlid Van Nispen over de drukte bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Sinds de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kan iedereen bij de Autoriteit Persoonsgegevens een privacyklacht indienen. Het gaat dan om klachten over een schending van een privacyrecht, zoals het recht op inzage en het recht op verwijdering. In 2018 kwamen er 10.000 klachten bij de toezichthouder binnen. Vorig jaar waren dat er bijna 28.000.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft maatregelen getroffen om de wachttijden voor burgers die een klacht indienen terug te dringen. “Ondanks die maatregelen zijn klachten nog steeds langer in behandeling dan wij wenselijk vinden”, liet AP-voorzitter Aleid Wolfsen weten. “Met het huidige aantal medewerkers kunnen wij de meeste klachten pas na zes maanden in behandeling nemen. Dat moet anders: mensen hebben recht op bescherming van hun privacy en moeten daarvoor snel terecht kunnen.”

Volgens Dekker is een algemene wachttijd van minimaal zes maanden voor het in behandeling nemen van klachten “lang” te noemen. Wel is enige nuancering gepast, aldus de minister. Een derde van de bijna 28.000 klachten die de AP vorig jaar ontving betreffen klachten op grond van artikel 77 van de AVG, die de AP op grond van de AVG moet onderzoeken ‘in de mate waarin dat gepast is’.

Bij het afdoen van deze klachten hanteert de AP een prioriteringsbeleid op grond waarvan urgente en schrijnende klachten en klachten die betrekking hebben op een kwetsbare doelgroep of die grote groepen raken als eerste worden opgepakt. “De huidige werkvoorraad van dergelijke klachten die nog in behandeling genomen moet worden, bedraagt volgens de AP circa 3000 privacy-klachten; dat is substantieel”, merkt Dekker op. Voor de overige circa 19.000 door de AP ontvangen klachten, zoals signalen, tips en algemene meldingen, geldt een dergelijke onderzoeksverplichting niet. Wel wordt er gekeken hoe de instroom zich ontwikkelt.

Verhoeven en Van Nispen hadden Dekker gevraagd of hij bereid is het budget van de Autoriteit Persoonsgegevens op korte termijn te verruimen. Extra geld wil de minister nog niet toezeggen. Er loopt namelijk een extern onderzoek dat in kaart moet brengen of en hoeveel geld de toezichthouder nodig heeft. Dekker wil eerst dit onderzoek afwachten, waarvan de resultaten voor de zomer worden verwacht.

lees meer op security.nl


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.