Ga naar de inhoud
11 november 2019 • Nieuws

AVG krijgt uitzondering voor accountants

Er komt op verzoek van de NBA een uitzondering voor accountants in de uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG), zodat accountants bijzondere categorieën persoonsgegevens kunnen controleren in het kader van hun wettelijke controletaken.

import552-307_cmVndWxhdGlvbnM_website

Dat schrijft minister Dekker (Rechtsbescherming) in een Kamerbrief over de voorgenomen wijzigingen van de UAVG en de AVG. Accountants verwerken persoonsgegevens bij wettelijke controles. Over het algemeen gaat het om gewone persoonsgegevens, zoals gegevens over klanten of werknemers van het bedrijf dat wordt gecontroleerd, maar soms zijn er situaties waarin een accountant in aanraking komt met zogenoemde bijzondere categorieën persoonsgegevens, zoals patiëntengegevens van ziekenhuizen.

Verwerkingsverbod

Voor bijzondere categorieën persoonsgegevens geldt een verwerkingsverbod, waarop uitzonderingen bestaan, maar een dergelijke uitzondering is er momenteel nog niet voor accountants. De NBA heeft daarom verzocht in de UAVG een duidelijke uitzondering op te nemen voor accountants om bijzondere categorieën persoonsgegevens te mogen verwerken, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun wettelijke controletaken. Een dergelijke uitzondering perkt het medisch beroepsgeheim overigens niet in, meldt de minister. “Dat blijft onaangetast”.

Minister Dekker: “Gelet op de wettelijke verplichtingen voor vele bedrijven en organisaties om accountantscontrole te laten uitvoeren, is het reëel om dit verzoek van de NBA te honoreren; een verplichting moet immers ook kunnen worden uitgevoerd. Dit wordt ook onderschreven door de AP in haar advies over het wetsvoorstel UAVG. De ministeries van JenV, VWS en Financiën zijn inmiddels bezig op genoemd punt een wetswijziging voor te bereiden.”

Lees verder op accountant.nl


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.