Ga naar de inhoud
2 augustus 2022 • Nieuws

Verbod op gebruik KvK data voor direct marketing

Het commercieel gebruik van gegevens uit het Kamer van Koophandel handelsregister staat al langere tijd onder druk. Al in 2019 publiceerde de AP een advies waarin ze pleitte voor een verbod op het gebruik van deze data (KvK database) voor commerciële doeleinden. En ook bij de kamerbehandeling van de wetswijziging telemarketing, waarbij telemarketing opt-in werd, zijn verschillende moties ingediend hierover. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) geeft hieraan gehoor en zet in de Datavisie handelsregister uiteen hoe zij het handelsregister opnieuw wil vormgeven.

datahandel

Knelpunten huidig beleid

Nu bepaalt de Nederlandse Handelsregisterwet dat een groot deel van de gegevens in het handelsregister openbaar moet zijn. De Kamer van Koophandel (KvK) is verplicht om deze gegevens te leveren als daar om gevraagd wordt. Denk hierbij aan het vestigingsadres van een onderneming of de namen van bestuurders van een B.V.

Hiermee beoogt de overheid de rechtszekerheid (is een organisatie bona fide) te vergroten en de economie te bevorderen. Het ministerie organiseerde in aanloop naar de visie expertsessies waarin een aantal aandachtspunten zijn benoemd:

 1. Privacy: betere bescherming van privacy voor de ondernemer na inschrijven in het handelsregister (kvk registratie). Met name waar de zakelijke en privé sfeer elkaar sterk raken zoals bij zzp’ers en ondernemers die een eigen bedrijf/onderneming hebben gevestigd op hun woonadres. Er moet rekening gehouden worden met de regels voor verwerking van persoonsgegevens onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 2. Externe databronnen: de beschikbaarheid van ‘handelsregister’ data via andere bronnen valt buiten werkingssfeer van de KvK (Kamer van Koophandel).
 3. Data minimalisatie: in het kader van data minimalisatie zou alleen die informatie moeten worden gegeven waarom wordt gevraagd i.p.v. een volledig uittreksel handelsregister.
 4. Virtuele vestigingen: deze worden als onwenselijk beschouwd.
 5. Direct marketing: het gebruik van KvK data uit het KvK handelsregister voor direct marketing moet worden ‘bestreden’.
 6. Poortwachter: de KvK zou meer moeten focussen op de poortwachterfunctie door strengere controles aan de poort.

Verbod op gebruik handels register voor direct marketing

Een belangrijk speerpunt in de visie is het terugdringen van het gebruik van gegevens uit het handelregister voor direct marketing. De KvK hanteert al jaren de zogenaamde non-mail-indicator. Hier kan een registrant aangeven dat zijn gegevens niet gebruikt mogen worden voor direct marketing doeleinden.

De KvK vindt echter dat dit onvoldoende gerespecteerd wordt. Zij wil optreden tegen partijen die de informatie inzetten voor (online) marketing doeleinden. Door hen bijvoorbeeld geen data over jouw bedrijf meer te leveren.

Daarvoor wilde de KvK zich beroepen op het databankenrecht en daarover voert de KvK momenteel een hoger beroep. Omdat dit nog wel even kan duren, wordt in de visie gepleit voor een wetswijziging die dit makkelijker moet maken.

(Overige) beleidsvoorstellen ter bescherming van de privacy

Naast het verbod op het gebruik van gegevens voor direct marketing stelt de minister nog drie maatregelen ter verbetering van de privacy voor:

 1. Afschermen e-mail en telefoonnummer: deze worden straks niet meer aan iedereen verstrekt alleen aan geautoriseerde afnemers.
 2. Afschermen adresgegevens eenmanszaken: eenmanszaken kunnen straks het bezoekadres van hun bedrijf, dat vaak ook hun woonhuis is afschermen. Zij moeten wel een openbaar postadres hebben zodat zij per post te bereiken zijn.
 3. Afschermen registratie VvE’s: de registratie van VvE’s gaat meestal over woonadressen en vaak is ook de naam van de straat en of het huisnummer in de registratie verwerkt. Daarom worden deze registraties helemaal afgeschermd.

Beleidsvoorstellen ter bevordering van de rechtszekerheid

Omdat met de bovenstaande wijzigingen veel informatie niet meer beschikbaar is, zijn er ook vier maatregelen die de rechtszekerheid moeten bevorderen:

 1. Registreren van bestuursverboden (hierover adviseerde de AP overigens negatief).
 2. Meer autorisaties voor gebruik niet-openbare gegevens en zoeken op natuurlijke personen. Het gaat dan om partijen die nu gebruik maken van het gewone register, maar waarvoor dat straks niet meer volstaat zoals pensioenfondsen en zorgaanbieders.
 3. Versterken poortwachtersrol KvK: betere controles bij registratie.
 4. Versnellen terugmelding onjuiste gegevens: indien bestuursorganen een afwijking zien tussen KvK data zoals KvK nummer en hun eigen data dienen zij hiervan een melding te maken.

Implementatie

De geschetste maatregelen moeten nog worden uitgewerkt in wetsvoorstellen. Maar de minister vraagt de KvK vooruitlopend op de formele implementatie de maatregelen van bescherming van adresgegevens van eenmanszaken op verzoek, en onder gelijktijdige registratie van een postadres (optie a bovenstaand), zo spoedig mogelijk uit te voeren.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wilt u informatie of advies inwinnen? Neem dan contact op met Jitty van Doodewaerd.


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.