Ga naar de inhoud
31 maart 2020 • Nieuws

DMCC legt uit: wetswijziging opt-in telemarketing

Lees de update van dit artikel hier.

De nieuwe Telecomwet is ingediend. Maar wat staat hier nu precies in? Telemarketing wordt opt-in. E-mail blijft opt-in. Maar er zijn ook wat uitzonderingen op die regel. Voor  zakelijke communicatie en de benadering van eigen klanten bijvoorbeeld. Het is alleen wel erg ingewikkeld opgeschreven. Daarom analyseert DMCC het  wetsvoorstel. Per bepaling in duidelijke taal, zoals je van ons gewend bent.

tweede_kamer

Hieronder zetten we de belangrijkste regels op een rij. Als je op de link klikt, kom je bij onze uitgebreide analyse.

Regels e-mail (lid 1)

 • De Wet regelt een  algemeen spamverbod; d.w.z.
 • Het versturen van ongevraagde elektronische (reclame)berichten zonder menselijke tussenkomst mag alleen met toestemming.
 • Dit geldt voor B2C en B2B.

Regels telemarketing (lid 2)

 • Nieuw is dat een opt-in wordt verplicht voor telemarketing gericht op natuurlijke personen.
 • Telemarketing aan rechtspersonen is nog opt-out

Uitzondering 1 (lid 3)

 • Als organisatie (natuurlijke of rechtspersoon) zelf een b2b e-mailadres openstelt voor reclame, is geen toestemming nodig
 • Als een natuurlijke persoon zelf een telefoonnummer openstelt voor reclame, is geen toestemming nodig om hem te bellen.

Uitzondering 2 (lid 4 en 5)

 • Bellen en mailen onder de ‘klantrelatie-uitzondering’ is toegestaan
 • Er is (nog) geen termijn opgenomen voor de klantrelatie
 • De klantrelatie uitzondering geldt ook voor goede doelen en NGO’s (campaigning en fondsenwerving)

Identiteit, herkenbaarheid en bereikbaarheid (lid 6 en 7)

 • De identiteit van een organisatie moet herkenbaar zijn de communicatie
 • De organisatie moet bereikbaar zijn voor de ontvanger
 • De organisatie moet outbound bellen met een herkenbaar nummer

Strengere telemarketingregels gelden niet met terugwerkende kracht (Artikel 20.7)

Artikel 11.7

Lid 1:

Het gebruik van automatische oproep- en communicatiesystemen zonder menselijke tussenkomst, faxen en elektronische berichten voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden is verboden, tenzij de verzender kan aantonen dat de desbetreffende eindgebruiker daarvoor voorafgaand toestemming heeft verleend.

Uitleg:

 • Algemeen spamverbod
 • Versturen van ongevraagde elektronische (reclame)berichten zonder menselijke tussenkomst mag alleen met toestemming
 • Geldt voor B2C en B2B

Op grond van deze bepaling mag je alleen ongevraagde geautomatiseerde (bulk) commerciële, ideële of charitatieve communicatie versturen als je daarvoor voorafgaand toestemming hebt gekregen van de ontvanger. Het gaat hierbij om technieken waar in principe geen menselijke interactie aan te pas komt. Dan maakt het voor de kosten niet uit of u drie of drie miljoen berichten verstuurt. En dus kiest de wetgever voor toestemming als rechtsgrond. Dat is overigens niet nieuw, dat is in de huidige situatie al zo.

De eis voor voorafgaande toestemming geldt dus voor e-mail, robo calls sms, direct messages op social media en automatische verzending van faxen. Je mag ook geen mail sturen om toestemming te vragen, want dat is al een overtreding van dit spamverbod. Voor telemarketing kan je natuurlijk wel een belcomputer gebruiken, een dialer. De dialer verbindt immers door naar een live medewerker.

Lid 2:

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op het gebruik van andere dan de in het eerste lid bedoelde middelen voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen. Bij het gebruik van andere dan de in het eerste lid bedoelde middelen voor het met toestemming overbrengen van deze ongevraagde communicatie aan natuurlijke personen, geeft de verzender de desbetreffende natuurlijke persoon bij iedere boodschap duidelijk en expliciet de gelegenheid om kosteloos en op gemakkelijke wijze verzet aan te tekenen tegen het gebruik van zijn contactgegevens.

Uitleg:

 • Opt-in wordt verplicht voor telemarketing gericht op natuurlijke personen.
 • Telemarketing aan rechtspersonen is nog opt-out

Wanneer je geen gebruik maakt van automatische communicatietechnieken om ongevraagd een ideële, commerciële of charitatieve boodschap over te brengen, maar wel andere middelen met menselijke tussenkomst inzet (bijvoorbeeld de telefoon, videocall) heb je ook toestemming nodig. Deze bepaling is dus nieuw / aangepast. Hier staat ook dat het recht van verzet van kracht blijft. Je moet in ieder telemarketinggesprek het RVV aanbieden,ook als je toestemming hebt om te mogen bellen.

De reikwijdte van deze bepaling is aangepast. Deze regel geldt alleen voor reclame gericht op natuurlijke personen. Natuurlijk persoon is een consument (burger), maar ook een kleine ondernemer. Je moet dan denken aan bedrijfsvormen als eenmanszaak, zzp,  vof, maatschap etc.

Lid 3:

In afwijking van het eerste en tweede lid, is geen voorafgaande toestemming vereist voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, indien:

 1. de verzender gebruik maakt van elektronische contactgegevens die door de desbetreffende eindgebruiker voor het ontvangen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden zijn bestemd en bekendgemaakt en deze worden gebruikt in overeenstemming met de door de eindgebruiker aan de contactgegevens verbonden doeleinden, of
 2. de desbetreffende eindgebruiker is gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte en voldaan wordt aan de in het desbetreffende land geldende voorschriften met betrekking tot het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden.

Uitleg:

 • Als organisatie (natuurlijke of rechtspersoon) zelf een b2b e-mailadres openstelt voor reclame, is geen toestemming nodig
 • Als een natuurlijke persoon zelf een telefoonnummer openstelt voor reclame, is geen toestemming nodig om hem te bellen.

Je mag op basis van deze bepaling rechtspersonen (B.V.’s, N.V.’s, stichtingen of verenigingen) zonder toestemming e-mailen (bellen mag al op grond van lid 2).  Je mag zonder toestemming ook natuurlijke personen bellen en mailen die in de hoedanigheid als ondernemer handelen.  Maar er worden hier voorwaarden aan verbonden, waardoor je je kunt afvragen hoe reëel het is dat de situatie zich voordoet. Zonder toestemming e-mailen of natuurlijke personen bellen mag namelijk alleen als:

 1. Het e-mailadres of telefoonnummer door hen publiek bekend is gemaakt, en
 2. Hierbij wordt vermeldt dat deze gegevens gebruikt mogen worden voor het verzenden van reclame.

Ook staat er dat als de B2B  ontvanger buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd is, de wetgeving van dat  specifieke land geldt en er voor de Nederlandse wet ook geen toestemming vereist is.

Lid 4

In afwijking van het eerste en tweede lid, kan een verzender die kan aantonen dat hij gebruik maakt van elektronische contactgegevens die hij heeft verkregen van zijn klanten in het kader van de verkoop van een product of dienst, die elektronische contactgegevens gebruiken voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële doeleinden ten behoeve van eigen gelijksoortige producten of diensten, mits de verzender de betreffende eindgebruiker duidelijk en expliciet de gelegenheid heeft geboden om kosteloos en op gemakkelijke wijze verzet aan te tekenen tegen het gebruik van die elektronische contactgegevens:

 1. op het ogenblik dat zij worden verzameld, en

 2. ingeval de abonnee of gebruiker zich bij de verzameling niet tegen het gebruik heeft verzet, bij elke verzonden boodschap.

Uitleg

 • Bellen en mailen onder de ‘klantrelatie-uitzondering’ is toegestaan
 • Er is geen termijn opgenomen voor de klantrelatie

De wet benoemt één uitzondering op de verplichte toestemming voor het verzenden van e-mail (aan iedereen) en voor telemarketing (aan natuurlijke personen), namelijk wanneer een organisatie het e-mailadres of telefoonnummer krijgt in het kader van de verkoop’ en dit gebruikt om ‘eigen en gelijksoortige producten of diensten’ aan te bieden. In de volksmond wordt dit ook wel ‘de uitzondering van de klantrelatie’ genoemd. In deze bepaling is daarvoor geen termijn opgenomen, dat wil zeggen bestaande klanten mogen worden gebeld en ex-klanten mogen worden gebeld.

Lid 5

Het vierde lid is van overeenkomstige toepassing op contactgegevens die ideële of charitatieve organisaties hebben verkregen in het kader van een schenking aan die ideële of charitatieve organisatie.

Uitleg

 • De klantrelatie uitzondering geldt ook voor goede doelen en NGO’s (campaigning en fondsenwerving)

Hier staat dat de uitzondering onder lid 4 ook geldt voor fondsenwerving, dus daar kan “klanten” door “donateurs/leden” worden vervangen.

Lid 6

Op het gebruik van elektronische berichten voor de in het eerste lid bedoelde doeleinden zijn de vereisten van artikel 15e, eerste lid, onderdelen a tot en met c, van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing en bedoeld gebruik bevat geen aanmoedigingen informatie op het internet te raadplegen die in strijd is met dat artikel. Bij dat gebruik dienen te allen tijde de volgende gegevens te worden vermeld:

 1. de werkelijke identiteit van degene namens wie de communicatie wordt overgebracht, en

 2. een geldig postadres of nummer waaraan de ontvanger een verzoek tot beëindiging van dergelijke communicatie kan richten.

Uitleg

 • De identiteit van een organisatie moet herkenbaar zijn de communicatie
 • De organisatie moet bereikbaar zijn voor de ontvanger

In dit artikel geeft men aan dat commerciële, charitatieve en ideële  communicatie duidelijk als zodanig herkenbaar moeten zijn. Iemand moet weten welke organisatie er communiceert, voor welk doel en met welke aanbieding. Ook moet een organisatie bereikbaar zijn, door het opnemen van een postadres of telefoonnummer waarop een ontvanger ook het Recht van Verzet kan uitoefenen.

Fout voorbeeld: Iemand probeert per telefoon een energiecontract te verkopen als intermediair en doet voorkomen alsof hij van een energieleverancier is of misschien zelfs dat hij van de ACM is.

Fout voorbeeld: Een fondsenwerver neemt telefonisch contact op met een bestaande donateur en vermeld aan het begin van het gesprek dat hij die persoon “niet belt om meer geld te vragen”, maar in werkelijkheid is het doel van het gesprek wel om de donateur te upgraden van bijvoorbeeld 5 euro per maand naar 7 euro per maand.

Lid 7

Bij het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden met gebruik van een openbare telefoondienst, maakt de verzender geen gebruik van de mogelijkheden tot blokkering, bedoeld in artikel 11.9, eerste lid, onderdeel a.

Uitleg

 • De organisatie moet outbound bellen met een herkenbaar nummer

Het is niet meer toegestaan om anoniem te bellen voor telemarketingdoeleinden. Je moet een nummer meesturen, wat de klant kan terugbellen en wat bereikbaar is.

Lid 8

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over het gebruik van contactgegevens en het bieden van de gelegenheid verzet aan te tekenen tegen dat gebruik, bedoeld in het tweede, vierde en vijfde lid.

Uitleg

Met een Algemene Maatregel van Bestuur, dus zonder echt de Wet te hoeven wijzigen, kunnen extra regels worden gesteld over de wijze waarop het recht van verzet wordt aangeboden. Waarom dit erin staat is omdat het Ministerie van Economische Zaken twijfelt of ze toekomstig nog wel willen dat dat met het bandje (de IVR) gebeurt, zoals het vandaag gebeurt.

 

Lid 9

Bij algemene maatregel van bestuur kan een termijn worden gesteld gedurende welke de contactgegevens, bedoeld in het vierde en vijfde lid, ten hoogste kunnen worden gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen met gebruik van andere dan de in het eerste lid bedoelde middelen. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen verschillende soorten ongevraagde communicatie en middelen voor het overbrengen van die ongevraagde communicatie.

Uitleg

Met een Algemene Maatregel van Bestuur kan toekomstig ook een wettelijke termijn aan de  klantrelatie worden gesteld. In eerdere conceptversies van de TW wetswijziging stond dat die termijn zou worden gesteld “vanaf het moment van verkrijgen van de gegevens”, dus vaak vanaf het moment dat iemand klant werd. Dat is er in de laatste versie uitgehaald en dat is positief. Het ziet ernaar uit dat de Staatssecretaris begrijpt dat die termijn zou moeten ingaan vanaf het einde van de klantrelatie, maar dat geeft nog geen garanties voor straks. Er kan overigens onderscheid worden gemaakt in de verschillende kanalen. Dus als er een termijn wordt gesteld zou die voor bijvoorbeeld telemarketing korter kunnen zijn dan voor e-mail.

D

Artikel 11.8 vervalt.

E

    Na artikel 20.6 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 20.7

Artikel 11.7, vierde lid, onderdeel a, is niet van toepassing op contactgegevens die de verzender heeft verzameld vóór de inwerkingtreding van de wet van [datum] tot wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen.

Uitleg

 • Strengere telemarketingregels gelden niet met terugwerkende kracht.

De toestemmingsvereisten voor telemarketing naar klanten, namelijk dat je ze moet hebben ingelicht over telemarketing bij het verkrijgen van hun gegevens en dat je recht van verzet moet hebben geboden geldt niet voor die klantgegevens die zijn vergaard voor in werking treden van de wetswijzigingen. Dat is goed nieuws, want dat betekent dat niet in één klap de klantenbestanden van jouw organisatie waardeloos zijn geworden als je dit nog niet goed georganiseerd had. Voor gegevens die je hebt verzameld na in werking treden moet je dit wel goed regelen. Je moet dus als organisatie kunnen bewijzen dat je hebt geïnformeerd en verzet hebt geboden.

F

    Het Besluit bel-me-niet-register alsmede de Regeling tarieven bel-me-niet-register 2014 worden ingetrokken.

Uitleg

Na invoering van de wetswijziging is er geen bel-me-niet-register meer. Tot invoering van de wetswijzigingen, waarschijnlijk medio 2021, is het bel-me-niet-register nog gewoon van kracht en kun je boetes krijgen voor het overtreden van de regels hieromtrent.

Toelichting vanuit DMCC


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.