Ga naar de inhoud
20 januari 2021 • Nieuws

DMCC update: Tweede Kamer voorstander van opt-in telemarketing

De wetswijziging van de Telecommunicatiewet is vandaag plenair besproken in de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel heeft als doel om ongevraagde communicatie door middel van telemarketing alleen nog toe te staan op basis van opt-in (toestemming). Bellen met eigen klanten mag onder voorwaarden nog wel. Het voorstel heeft steun van de voltallige Kamer. Er wordt wel gepleit voor een brede uitleg van het begrip klant voor goede doelen. De Kamer is daarnaast voorstander voor het stellen van een duidelijke termijn aan de klantrelatie via een AMvB.

header_1

Volledige Kamer steunt voorstel
DMCC maakte eerder al een uitgebreide analyse van het voorstel tot wijziging van de wet. Kort samengevat zijn de belangrijkste wijzigingen voor het telemarketingkanaal:

  • ​​​​​Een opt-in wordt verplicht voor telemarketing gericht op natuurlijke personen (ook ZZP’ers).
  • Bellen onder de ‘klantrelatie-uitzondering’ blijft toegestaan, maar de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) kan na medio 2021 besluiten met een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) om de termijn van de klantrelatie te beperken.
  • De organisatie moet outbound bellen met een herkenbaar nummer.

De Tweede Kamer steunt deze wijzingen. En doet via amendementen en moties nog een aantal aanvullende suggesties. Over de amendementen en moties wordt a.s. dinsdag gestemd.

Bredere uitleg van het begrip klant voor goede doelen
Hilde Palland (CDA) dient een amendement in waarin zij pleit voor een verruiming van het begrip klantrelatie voor Goede Doelen. Het amendement beoogt dat de relatie breder is dan koop of schenking, maar ook geldt voor bijvoorbeeld het bellen met vrijwilligers en collectanten. Er lijkt hiervoor steun te zijn van meerdere partijen. De stemming vindt dinsdag plaats.

Klantrelatietermijn toch laten bepalen door de wetgever
Verschillende Kamerleden bepleiten om de termijn van de klantrelatie niet over te laten aan zelfregulering (deze staat nu in de Code Telemarketing), maar vast te stellen met een AMvB. Een aantal vindt de termijn drie jaar ook ruim. Staatssecretaris Mona Keijzer geeft wel aan dat er uit een laatste peiling blijkt dat de consument nog ontevreden is over telemarketing. Maar ze wijst erop dat deze zelfregulering nu een half jaar geldt en wil de sector een redelijke kans geven zichzelf te bewijzen. De VVD geeft aan te willen dat een dergelijke AMvB weer aan de Kamer wordt voorgelegd. De staatssecretaris ontraadt dit.

Extra bescherming voor de ZZP’er
ZZP’ers vallen ook onder de bescherming van deze wet. Alle regels voor telemarketing gelden namelijk voor natuurlijke personen, dus ook ZZP’ers en VOF’s. Ook zij mogen straks alleen mét toestemming worden benaderd. Sommige Kamerleden vragen zich af of dit voldoende bescherming biedt tegen de handel in hun gegevens. Bedrijfsgegevens worden opgenomen in de KvK en in het kader van rechtszekerheid gedeeld. Staatsecretaris Keijzer geeft aan dat dit valt onder de handelsregisterwet, die nu eigenlijk niet aan de orde is. Er worden hierover toch een aantal moties ingediend. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd of dit aspect kan worden meegenomen bij een evaluatie van de wet.

Extra wetgeving voor deurwerving
Een aantal Kamerleden vreest dat met het verder inperken van telemarketing de druk op deurwerving toeneemt, zij vragen dan ook om wetgeving. De SP oppert om de werving van langdurige contracten aan de deur te verbieden en de PVDA spreekt zich uit voor een Bel-niet-aan-register. Maar ook dit kan een demissionair kabinet niet besluiten. Het geeft wel aan dat ook dit kanaal maatschappelijk weerstand oproept.

Timing
Aanstaande dinsdag wordt over het wetsvoorstel, de amendementen en moties gestemd. Het lijkt vrijwel zeker dat de wet wordt aangenomen. Voor het amendement dat pleit voor een bredere uitleg van het klantrelatie begrip voor goede doelen zou ook een meerderheid gehaald kunnen worden. Het andere amendement en de moties is even afwachten. Als de wet wordt aangenomen moet deze naar de Eerste Kamer. Afhankelijk van hoe snel de behandeling hier plaatsvindt – ook met het oog op verkiezingen – kan de wijziging ofwel 1 juli aanstaande of 1 januari 2022 van kracht worden.


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.