Ga naar de inhoud
9 oktober 2023 • Nieuws

Half miljoen extra budget voor de AP

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) krijgt meer budget, specifiek voor toezicht op cookies en tracking technologieën. De AP is voornemens dit in te zetten voor guidance, onderzoek en handhaving. In dit artikel zullen we dieper ingaan op dit nieuws en wat dit precies voor uw bedrijf betekent.

security-2688911_1280

De impact van cookies en tracking op online privacy

De AP houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een van de gebieden waar de AP toezicht op houdt, is de manier waarop websites en online diensten cookies en tracking technologieën gebruiken om gegevens van gebruikers te verzamelen. Hoewel cookies en tracking technologieën nuttig kunnen zijn voor het analyseren van het gedrag en het personaliseren van de gebruikerservaring van bezoekers, kunnen ze ook gevolgen hebben voor de privacy van individuen.

Doelen en prioriteiten voor het nieuwe toezichtsbudget

In een Kamerbrief van 28 september 2023 is aangekondigd dat er extra budget zal worden vrijgemaakt voor het toezicht op cookies. In de startfase (2024-2026) bedraagt dit budget €500.000 per jaar en vanaf 2027 zal er structureel €350.000 per jaar beschikbaar zijn. Het budget komt boven op het extra budget (€3,8 miljoen) dat de AP met Prinsjesdag kreeg toegezegd.

Er worden 3 verschillende doelen genoemd voor de besteding van het extra budget: (i) onderzoek en handhaving, (ii) het publiceren van richtlijnen (guidance) en (iii) het ontwikkelen van tools om onderzoeken makkelijk(er) te maken.

De toezegging voor het vrijmaken van nieuw budget voor het versterken van toezicht door de Autoriteit Persoonsgegevens, komt voort uit een reeks debatten over de bescherming van online gegevens. Naar aanleiding van de debatten is op 5 september een Kamerbrief gestuurd over cookies en online tracking. Hierin is toegelicht dat gebruikers verschillende problemen ervaren met cookies, zoals een onprettige gebruikerservaring, consentmoeheid (‘een vermoeidheid die ervoor zorgt dat de eindgebruiker overal akkoord mee gaat), het feit dat het vaak gemakkelijker is om cookies te accepteren dan te weigeren en dat het voor gebruikers vaak niet duidelijk is of en aan wie de gegevens – verzameld door cookies – worden doorverkocht.

Het kabinet streeft ernaar dat de Europese wetgeving wordt aangepast zodat eindgebruikers in één keer kunnen aangeven welke cookies zij al dan niet accepteren (zoals toestemming via de browser). Op nationaal niveau ziet het kabinet echter geen betekenisvolle mogelijkheden om met aanvullende wetgeving de huidige praktijk te verbeteren. Daarom wil het kabinet op nationaal niveau inzetten op het verstevigen van toezicht op de huidige wetgeving. In de brief wordt hierover gezegd: “Op basis van de huidige wetgeving hebben de toezichthouders al veel mogelijkheden om te handhaven. Het is van belang dat dit ook gebeurt. De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is met de AP in overleg hoe het toezicht op cookies versterkt kan worden.”

Wat betekent extra toezicht op cookies voor uw organisatie?

De toekenning van meer budget aan de AP kan verschillende gevolgen hebben voor bedrijven. Allereerst zal de guidance er voor zorgen dat eventuele onduidelijkheid over de regels voor het gebruik van cookies wordt weggenomen. Daarnaast zal de AP door het extra budget waarschijnlijk in staat zijn om meer onderzoeken uit te voeren naar organisaties die mogelijk in strijd handelen met de regels omtrent cookies. Dit kan leiden tot meer boetes en sancties voor overtreders. De kans dat uw organisatie te maken krijgt met (een onderzoek van) de AP wordt dus mogelijk een stuk groter.

Al met al is dit zeker reden om te (her)beoordelen of uw cookiegebruik rechtmatig is. Als u hier hulp bij nodig heeft, staan wij klaar om uw bedrijf te ondersteunen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over onze diensten op het gebied van privacybescherming.


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.