Rendement liet een jaar ervaringen met de AVG onderzoeken door Motivaction. In totaal beantwoordden 1.276 professionals vragen over onder andere voorbereidingen op de AVG, kennis en attitude, controle en de rol van de ondernemingsraad bij de implementatie van de AVG binnen de organisatie. Het onderzoek bevatte een aantal kennisvragen, bijvoorbeeld wat onder de AVG persoonsgegevens zijn of wanneer een datalek gemeld moet worden.

Ook FG geeft niet de juiste antwoorden

Bij algemene gegevens is het veelal bekend of het onder de AVG om persoonsgegevens gaat, bijvoorbeeld etniciteit of geloofsovertuiging. Ook weet de meerderheid dat gegevens over organisaties geen persoonsgegevens zijn. Wanneer het gaat om minder standaard informatie, dan is de kennis beperkt. Ruim driekwart van de professionals geeft aan dat gegevens over overleden personen persoonsgegevens zijn (77%). Ook van de professionals die functionaris voor de gegevensbescherming (FG) zijn, geeft twee derde aan dat deze gegevens persoonsgegevens zijn (65%). Maar volgens de AVG-wetgeving zijn gegevens over overleden personen geen persoonsgegevens. Als het gaat om datalekken, is de kennis ook niet optimaal. Professionals geven veelal aan dat een datalek altijd gemeld (tool) dient te worden bij de betrokkenen (72%) en bij de Autoriteit Persoonsgegevens (64%). Maar dat is alleen noodzakelijk als er risico’s zijn voor de privacy van de betrokken personen. Ook de FG’s (e-learning) weten niet altijd het juiste antwoord te geven op de uitspraken. Zo zegt 54% dat een datalek altijd gemeld moet worden bij de betrokkenen.

Lees verder op Rendement.nl