Ga naar de inhoud
14 augustus 2023 • Nieuws

Let op! Vernieuwde Reclame Code Fieldmarketing is van kracht

De vernieuwde Reclame Code Fieldmarketing is 1 augustus jl. in werking getreden. Wij waren onderdeel van de werkgroep die de evaluatie voor zijn rekening nam. De nieuwe Code is nu in werking getreden en opgenomen als onderdeel van de Reclame Code. Wij zetten hieronder de wijzigingen voor u overzichtelijk op een rij.

DMCC Group

Wijzigingen in de Reclamecode Fieldmarketing

  • Definities: er is een definitie van een intermediair toegevoegd, dit zijn tussenpersonen die een overeenkomst tussen een consument en een adverteerder bemiddelen. Zij zijn hiermee ook direct aan de vereisten van de Code gebonden.
  • Gelegenheidsvraag: bij aanvang van het gesprek – na het duidelijk maken van het oogmerk – dient de werver te vragen of het gesprek gelegen komt. Deze verplichting is nieuw.
  • Transparantie intermediaire werving: als werving plaatsvindt door een tussenpersoon (intermediair) moet deze organisatie zich ook duidelijk en ondubbelzinnig kenbaar maken. Voor intermediairs is daarom de verplichting toegevoegd dat zij hun eigen handelsnaam moeten mededelen en ook niet mogen misleiden over de aard van hun werving. Ze mogen niet doen alsof ze een hele markt vertegenwoordigen, terwijl dit in werkelijkheid maar enkele adverteerders zijn bijvoorbeeld.
  • Herkenbaarheid werver: waar wervers voorheen een herkenbare badge of herkenbare kleding dienden te dragen, is dit nu een cumulatieve verplichting geworden dus én én.
  • Ketenverantwoordelijkheid: er is expliciet in de Code opgenomen dat adverteerders zorgdragen voor alle partijen die zij in de keten inschakelen en dat partijen in de keten de compliance maatregelen die zij treffen ook moeten kunnen aantonen.
  • Werftijden: deze zijn aangepast. Hiervoor is aangesloten bij de winkeltijdenwet. Zo zijn u ook duidelijke regels opgenomen voor niet officieel erkende feestdagen. Op Goede vrijdag, 4 mei, 5 december en 24 december is het niet toegestaan na 19:00 uur te werven.
  • Recht van verzet/bezwaar: als een organisatie niet adressed based werft aan de deur is het faciliteren van bezwaar geen wettelijk vereiste, maar voor de duurzame inzet van het kanaal wil men hier toch zo goed mogelijk invulling aan geven. De verplichting om verzet aan de deur te bieden is daarom zwaarder aangezet in de Code. Nu wordt aangegeven dat verzet gehonoreerd moet worden door opname op een suppressielijst, tenzij een adverteerder dit technisch niet kan verwerken. In dat geval moet in ieder geval worden geïnformeerd over een bel-niet-aan sticker. De bel-niet-aan stickers moeten sowieso worden gerespecteerd in deurwerving.
  • Klachten: waar men voorheen kon klagen bij het wervingsbureau en de adverteerder, is dit nu enkel de adverteerder geworden. Zo houdt hij grip op het proces en kan hij ook beter invulling geven aan de ketenverantwoordelijkheid.

Nu de Code onderdeel is van de Nederlandse Reclame Code geldt hij voor het hele Nederlandse bedrijfsleven.

Gedragscode Fieldmarketing

Voor leden van branchevereniging DDMA geldt tevens een gedragscode Fieldmarketing. Waar de Reclame Code bepalingen bevat waar consumenten over kunnen klagen, heeft de gedragscode normen die de sector aan zichzelf wil opleggen. Het gaat dan over het goed trainen van wervers en het zorgen voor een eerlijke beloning. De Gedragscode geldt al sinds 30 maart j.l. voor DDMA-leden.

Informeer tijdig over de wijzigingen

Aangezien de Code in werking is getreden is het natuurlijk van belang uw organisatie te informeren over deze wijzigingen en indien nodig ook uw trainingsmateriaal en processen hierop aan te passen. Het DMCC e-learning platform (WWJZ) heeft haar trainingen inmiddels aangepast op de nieuwe Code, deze gaan eind deze week live.

Alle regels van de Reclame Code Fieldmarketing hebben wij voor u verzameld in dit document.


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.