Noodzaak

Het initiatief voor de Code komt van de organisaties zelf. Energieleveranciers, uitgevers, TELCO’s en charitatieve instellingen zijn gezamenlijk tot deze regels gekomen. Voor hen is het van belang dat zij ook in de toekomst op straat en aan de deur kunnen blijven werven. Daarvoor zijn een aantal basisvoorwaarden onontbeerlijk, die zij nu in deze Code hebben vastgelegd. In de Code staat onder meer dat een werver duidelijk moet aangeven voor wie hij werft en dat hij geen aanbiedingen mag doen aan consumenten waarvan  hij vermoedt dat zij onder de 16 jaar zijn. Ook worden de tijdstippen waarop men aan de deur mag werven aangeduid.

Respecteren bestaande stickers

Daarnaast geeft de Code handen en voeten aan het zogenaamde “recht van verzet”: iedere consument moet zich kunnen vrijwaren van deze communicatie. De Code erkent de bestaande Bel-niet-aan stickers van onder meer Kassa en de Consumentenbond. Meijdam: “Als die stickers genegeerd worden, kunnen consumenten een klacht indienen bij ons klachtenloket op www.privacywaarborg.nl.

Inwerkingtreding

De Code treedt 1 januari 2015 in werking. De wens van de deelnemende organisaties is dat de Code gaat gelden voor het volledige Nederlandse bedrijfsleven. DDMA zal daartoe draagvlak zoeken bij andere verenigingen. Op termijn willen zij de Code onderdeel laten uitmaken van de Nederlandse Reclame Code, die algemeen verbindend wordt toegepast.

Bron: DDMA