Ga naar de inhoud
23 juni 2021 • Nieuws

[update] DMCC legt uit: wetswijziging opt-in telemarketing

De gewijzigde Telecomwet is per 1 juli a.s. een feit. Maar wat wijzigt er precies? Telemarketing wordt opt-in. E-mail blijft opt-in. Maar er bestaan ook wat uitzonderingen op die regel, namelijk voor zakelijke communicatie en de benadering van eigen klanten. In artikel 11.7 van de Telecomwet (om precies te zijn) staat het allemaal wat ingewikkeld opgeschreven. Daarom ontleden wij de wettekst voor u in duidelijke taal.

header_1

Artikel 11.7

Hoofdregel: e-mail is (en blijft) opt-in (B2B en B2C)

Lid 1: Het gebruik van automatische oproep- en communicatiesystemen zonder menselijke tussenkomst, faxen en elektronische berichten voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden is verboden, tenzij de verzender kan aantonen dat de desbetreffende eindgebruiker daarvoor voorafgaand toestemming heeft verleend.

Uitleg:

 • Algemeen spamverbod
 • Versturen van ongevraagde elektronische (reclame)berichten zonder menselijke tussenkomst (e-mail, fax, sms, whatsapp etc.) mag alleen met toestemming
 • Geldt voor B2C en B2B

Op grond van deze bepaling mag u alleen ongevraagde geautomatiseerde (bulk) commerciële, ideële of charitatieve communicatie versturen als u daarvoor voorafgaand toestemming hebt gekregen van de ontvanger. Dat geldt dus voor e-mail, sms, whatsapp en direct messages op social media.

Het gaat hierbij dus om technieken waar in principe geen menselijke interactie aan te pas komt. Dan maakt het voor de kosten niet uit of u drie of drie miljoen berichten verstuurt.

U mag ook geen mail sturen om toestemming te vragen, want dat is al een overtreding van dit spamverbod. Dit wetsartikel is overigens niet nieuw en geldt nu al.

Hoofdregel: TM wordt opt-in

Lid 2: Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op het gebruik van andere dan de in het eerste lid bedoelde middelen voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen. Bij het gebruik van andere dan de in het eerste lid bedoelde middelen voor het met toestemming overbrengen van deze ongevraagde communicatie aan natuurlijke personen, geeft de verzender de desbetreffende natuurlijke persoon bij iedere boodschap duidelijk en expliciet de gelegenheid om kosteloos en op gemakkelijke wijze verzet aan te tekenen tegen het gebruik van zijn contactgegevens.

Uitleg:

 • Opt-in wordt verplicht voor telemarketing gericht op natuurlijke personen
 • Telemarketing aan rechtspersonen is nog opt-out

Wanneer u geen gebruik maakt van automatische communicatietechnieken om ongevraagd een ideële, commerciële of charitatieve boodschap over te brengen, maar wel andere middelen met menselijke tussenkomst inzet (bijvoorbeeld de telefoon of videocall) heeft u ook toestemming nodig.

Deze regel geldt alleen voor reclame gericht op natuurlijke personen. Een natuurlijk persoon is een consument (burger), maar ook een kleine ondernemer, denk aan bedrijfsvormen als een eenmanszaak, zzp,  vof, maatschap etc.

Het recht van verzet blijft van kracht: u moet in ieder telemarketinggesprek het RVV aanbieden, ook als u toestemming hebt om te mogen bellen.

Uitzondering: openbare contactgegevens

Lid 3: In afwijking van het eerste en tweede lid, is geen voorafgaande toestemming vereist voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, indien:

a. de verzender gebruik maakt van elektronische contactgegevens die door de desbetreffende eindgebruiker voor het ontvangen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden zijn bestemd en bekendgemaakt en deze worden gebruikt in overeenstemming met de door de eindgebruiker aan de contactgegevens verbonden doeleinden, of

b. de desbetreffende eindgebruiker is gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte en voldaan wordt aan de in het desbetreffende land geldende voorschriften met betrekking tot het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden.

Uitleg:

 • Als organisatie (natuurlijke of rechtspersoon) zelf een B2B e-mailadres openstelt voor reclame, is geen toestemming nodig.
 • Als een natuurlijke persoon zelf een telefoonnummer openstelt voor reclame, is geen toestemming nodig om hem te bellen.

U mag op basis van deze bepaling rechtspersonen (B.V.’s, N.V.’s, stichtingen of verenigingen) zonder toestemming e-mailen.  U mag zonder toestemming ook natuurlijke personen bellen en mailen die in de hoedanigheid als ondernemer handelen.  Maar dat kan alleen indien:

 1. Het e-mailadres of telefoonnummer door hen publiekelijk bekend is gemaakt, en
 2. Hierbij wordt vermeldt dat deze gegevens gebruikt mogen worden voor het verzenden van reclame.

U kunt zich afvragen hoe reëel het is dat deze situatie zich voordoet. Ook staat er dat als de B2B  ontvanger buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd is, de wetgeving van dat specifieke land geldt en er voor de Nederlandse wet ook geen toestemming vereist is.

Uitzondering: klantrelatie

Lid 4: In afwijking van het eerste en tweede lid, kan een verzender die kan aantonen dat hij gebruik maakt van elektronische contactgegevens die hij heeft verkregen van zijn klanten in het kader van de verkoop van een product of dienst, die elektronische contactgegevens gebruiken voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële doeleinden ten behoeve van eigen gelijksoortige producten of diensten, mits de verzender de betreffende eindgebruiker duidelijk en expliciet de gelegenheid heeft geboden om kosteloos en op gemakkelijke wijze verzet aan te tekenen tegen het gebruik van die elektronische contactgegevens:

a. op het ogenblik dat zij worden verzameld, en

b. ingeval de abonnee of gebruiker zich bij de verzameling niet tegen het gebruik heeft verzet, bij elke verzonden boodschap.

Uitleg

 • Bellen en mailen onder de ‘klantrelatie-uitzondering’ is toegestaan.

De wet benoemt één uitzondering op de verplichte toestemming voor het verzenden van e-mail (aan iedereen) en voor telemarketing (aan natuurlijke personen), namelijk wanneer een organisatie het e-mailadres of telefoonnummer krijgt in het kader van de verkoop en dit gebruikt om ‘eigen en gelijksoortige producten of diensten’ aan te bieden.

Uitzondering: goede doelen

Lid 5: Het vierde lid is van overeenkomstige toepassing op:

a. contactgegevens die ideële of charitatieve organisaties hebben verkregen in het kader van een schenking aan die ideële of charitatieve organisatie; of

b. voor zover sprake is van gebruikmaking van andere dan de in het eerste lid bedoelde middelen, op contactgegevens die ideële of charitatieve organisaties van de eindgebruiker hebben verkregen in het kader van:

  1. vrijwilligerswerk bij die organisatie;
  2. het bijwonen van manifestaties van die organisatie.

Uitleg

 • De klantrelatie-uitzondering geldt ook voor goede doelen en NGO’s (campaigning en fondsenwerving).
 • Ook vrijwilligers en bezoekers van manifestaties mogen per 1  juli a.s. gebeld én gemaild worden onder de ‘klantrelatie’.

Hier staat dat de uitzondering onder lid 4 ook geldt voor fondsenwerving, dus daar kan “klanten” door “donateurs/leden” worden vervangen. Bovendien geldt dat het klantrelatie-begrip voor goede doelenorganisaties wordt verruimd. Niet alleen een financiële relatie geldt als een klantrelatie, maar ook indien een natuurlijk persoon aantoonbaar sympathiseert met een goed doel blijkend uit het verrichten van vrijwilligerswerk of het bijwonen van een manifestatie.

Lid 4 geldt zowel voor bellen als mailen. Goede Doelen kunnen zodoende ook onder de verruimde klantrelatie gaan mailen.

Termijn klantrelatie

Lid 9: Bij algemene maatregel van bestuur kan een termijn worden gesteld gedurende welke de contactgegevens, bedoeld in het vierde en vijfde lid, ten hoogste kunnen worden gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen met gebruik van andere dan de in het eerste lid bedoelde middelen. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen verschillende soorten ongevraagde communicatie en middelen voor het overbrengen van die ongevraagde communicatie.

Uitleg

 • Er kan toekomstig een wettelijke termijn aan de  klantrelatie worden gesteld, die is er (nog) niet.

Met een Algemene Maatregel van Bestuur kan toekomstig ook een wettelijke termijn aan de  klantrelatie worden gesteld. Er kan een onderscheid worden gemaakt in de verschillende kanalen. Dus als er een termijn wordt gesteld zou die voor bijvoorbeeld telemarketing korter kunnen zijn dan voor e-mail.

Uitzondering: bestaande en ex-klanten (voor 1 juli a.s.)

Artikel 20.7: Artikel 11.7, vierde lid, onderdeel a, is niet van toepassing op contactgegevens die de verzender heeft verzameld vóór de inwerkingtreding van de wet van 1 juli 2021 tot wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen.

Uitleg

 • Bestaande klanten en ex-klanten mogen nog gebeld worden.

Deze wet heeft, net zoals de meeste wetten, géén terugwerkende kracht. Dat houdt in dat alle regels die erin staan (en dingen die wijzigen) pas gelden vanaf datum inwerkingtreding én niet eerder.

Om te voorkomen dat u ook bestaande of ex klanten niet meer mag/kan bellen na inwerkingtreding, omdat er destijds geen expliciete afmeldmogelijkheid geboden is bij het verkrijgen, kent de wet hiervoor een uitzondering.

Samenvatting

Lid 1. E-mail blijft opt-in (B2B en B2C)

Er is sprake van een  algemeen spamverbod, dat houdt in:

 • Het versturen van ongevraagde elektronische (reclame)berichten zonder menselijke tussenkomst mag alleen met toestemming.
 • Dit geldt voor e-mail, maar ook voor SMS en Whatsapp.

Lid 2. Telemarketing wordt opt-in (B2C)

Nieuw is dat een opt-in wordt verplicht voor telemarketing gericht op natuurlijke personen.

 • Telemarketing aan rechtspersonen is nog opt-out

Lid 3. Openbare contactgegevens

 • Als een organisatie (natuurlijke of rechtspersoon) zelf een B2B e-mailadres openstelt voor reclame, is geen toestemming nodig.
 • Als een natuurlijke persoon zelf een telefoonnummer openstelt voor reclame, is geen toestemming nodig om hem te bellen.

Lid 4. Klantuitzondering

 • Bellen en mailen onder de ‘klantrelatie-uitzondering’ is toegestaan.
 • Er is (nog) geen termijn opgenomen voor de klantrelatie.

Lid 5. Verruimd voor goede doelen

 • De klantrelatie-uitzondering geldt ook (verruimd) voor goede doelen en NGO’s (campaigning en fondsenwerving).
 • De verruiming geldt ook voor e-mail!

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.