Privacy voorwaarden DMCC Nederland

Inleiding

DMCC Nederland B.V. (“DMCC”)  is  compliance-specialist. Thuis in klantcontact, data privacy, ICT en fondsenwerving. We zorgen voor processen die in lijn zijn met de actuele regels voor privacy en consumentenbescherming.  DMCC levert diensten en software voor compliance in privacy en klantcontact aan adverteerders in de commerciële en charitatieve sector. DMCC controleert intern bij opdrachtgevers en extern bij hun leveranciers of compliance aantoonbaar in organisatieprocessen is belegd. De DMCC producten en diensten bestaan uit:

Klantcontact compliance

DMCC controleert bij uw leveranciers zoals call centers, straatwerving, mediabureaus of data privacy, telecom en koop op afstand regels aantoonbaar worden nageleefd. DMCC kent de volgende compliance controles:

 • Contactanalyse telemarketing
 • Contactanalyse colportage
 • Contactanalyse inbound sales
 • Locatie-audit telemarketing
 • Locatie-audit direct dialogue
 • Affiliate audit
 • Mystery shops
 • Systeem audit (ICT)
 • Leveranciersaudit

Consultancy

Onze experts kennen de actuele regelgeving voor privacy en klantcontact en zijn juridisch toegelegd. DMCC levert de volgende dienstverlening

 • DMCC Remote Privacy Officer
 • Privacy audit
 • Online compliance check
 • Ad Hoc advies
 • Leveranciers audit

 

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is in beginsel van toepassing op de verwerking van Persoonsgegevens door DMCC als Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze situaties beheert DMCC een eigen database met Persoonsgegevens voor eigen doelen. Dit is het geval bij het verwerken van gegevens voor geaggregeerde compliance analyses en de verzameling van Persoonsgegevens voor eigen CRM/ marketing doelen. DMCC verwerkt tevens gegevens als verwerker voor haar opdrachtgevers.

 

DMCC als verwerkingsverantwoordelijke

Hieronder leest u in welke situaties DMCC voor eigen doeleinden persoonsgegevens verwerkt.

DMCC CRM

DMCC verzamelt contactgegevens van (potentiële) Opdrachtgevers en belangstellenden om uitvoering te geven aan een overeenkomst en om hen via verschillende kanalen op de hoogte te houden van actualiteiten, activiteiten, producten en diensten van DMCC Nederland B.V.. Gegevens worden verzameld bij het aangaan van een overeenkomst, het abonneren op de e-mailnieuwsbrief, het stellen van een vraag aan één van onze medewerkers, het downloaden van de DMCC App, het informeren naar activiteiten, reageren op de website of wanneer u op een andere manier met DMCC in contact treedt.

DMCC verzamelt bedrijfs- en contactgegevens ,bankgegevens, contact- en aankoophistorie. DMCC legt eveneens  afgeleide gegevens vast over het gebruik van onze website(s) en Apps, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat wordt gebruikt om onze website en App te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van onze diensten. De respons (open en kliks) op onze e-mails worden ook op individueel niveau vastgelegd.

DMCC Certificering

DMCC is eigenaar van een online toetsingsmodule (DMCC Learning Management System). Voor het afnemen van Compliance toetsen en het administreren van resultaten in de Compliance Monitor is DMCC een verwerkingsverantwoordelijke. Bij het afnemen van de Compliance toets en het administreren van de resultaten in de Compliance Monitor worden Persoonsgegevens van deelnemers verwerkt. Dit zijn: naam, contactgegevens, resultaten en datum van deelname aan de toets. De testresultaten zijn in de Compliance Monitor zichtbaar voor de deelnemer en de Opdrachtgever.

DMCC compliance Monitor

De DMCC Compliance Monitor ®  is het analyse dashboard waarin de uitkomsten van de DMCC compliance controles worden ontsloten aan opdrachtgevers. DMCC gebruikt de analysedata voor het maken van geaggregeerde en geanonimiseerde benchmarks. Deze zijn eigendom van DMCC.

 

DMCC als verwerker

DMCC levert diensten voor compliance controles op het gebied van privacy en klantcontact aan (hoofzakelijk) organisaties. In het kader van onze dienstverlening verwerken wij (persoons)gegevens in de rol van (sub)verwerker. De compliance controles die DMCC uitvoert, vinden plaats in opdracht van DMCC klanten. Denk hierbij aan contactanalyses en audits bij leveranciers op locatie. Daarnaast verwerkt TQIS de aanvragen van certificeringen van agents. Al deze verwerkingen worden in opdracht van haar klanten verricht.

 

Cookies

DMCC maakt gebruik van Google Analytics en Pardot om informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de datum en de tijd waarop iemand onze websites bezoekt en welke pagina’s bezocht worden. DMCC gebruikt deze gegevens om haar websites te verbeteren, om ‘traffic’-statistieken samen te stellen (zoals de tijden van de dag of de dagen in de week waarop de websites de meeste bezoekers trekt) en om de populariteit van de verschillende onderdelen van de site te meten. DMCC gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een computer of individu.

Google analytics

Google analytics geeft onder andere inzicht in hoe bezoekers op de website zijn gekomen, welke webpagina’s de bezoekers bezocht hebben en hoeveel tijd bezoekers gemiddeld op de website doorbrengen.

Pardot

Dit cookie wordt gebruikt om informatie op de websites en onze nieuwsbrieven af te stemmen op interesses, bekeken pagina’s of voorzien worden van interessante aanbiedingen. Het Pardot cookie kan gebruikt worden om pagina’s te personaliseren en informatie te onthouden om het u gemakkelijker te maken. Reeds ingevulde persoonsgegevens of voorkeuren worden voor u onthouden, zo hoeft u bij een vervolgbezoek dit niet opnieuw in te vullen.

U kunt uw browser zo instellen dat deze bepaalde cookies weigert. Ook kunt u via de beveiligingsinstellingen van uw browser cookies wissen. Via de links hieronder vind u specifieke informatie over instellen van cookievoorkeuren of het weigeren van cookies voor de meest gebruikte browsers:

 

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en DMCC te verzoeken deze persoonsgegevens te rectificeren, te verwijderen (recht op vergetelheid) of over te dragen (recht op dataportabiliteit). Wilt u van deze rechten gebruik maken, stuur dan een e-mail naar info@dmcc.nl. Indien u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief, kunt u zich hiervoor ook eenvoudig afmelden via de laatst ontvangen e-mail. Heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken. Heeft u het idee dat DMCC niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt, dan horen wij dit uiteraard graag.

Beveiliging

DMCC heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. DMCC schakelt bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk in het licht van de AVG en geldende wettelijke bewaartermijnen. i

Vragen

Heeft u opmerkingen of vragen, dan horen wij dit uiteraard graag. U kunt u deze richten aan DMCC, via 088 – 777 93 11 of per e-mail op info@dmcc.nl.

Wijziging van Privacy Statement

DMCC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

Rotterdam, maart 2020

Dit is het Privacy Statement van DMCC Nederland B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te (3032 AC) Rotterdam aan het Hofplein 20, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer: 50214179 .