Privacy voorwaarden DMCC Nederland

1. Inleiding

DMCC Nederland B.V. (“DMCC”) levert diensten en software voor compliance op het gebied van privacy en klantcontact aan (hoofzakelijk) adverteerders in zowel de commerciële als charitatieve sector. DMCC controleert intern bij opdrachtgevers en extern bij hun leveranciers of compliance aantoonbaar is belegd in organisatieprocessen. De DMCC producten en diensten bestaan onder andere uit:

DMCC Learning Management System (LMS)
– Compliance Monitor;
– Compliance Toets.

DMCC Compliance
– DMCC Privacy Audit;
– DMCC Online Compliance Check;
– DMCC Remote Privacy Officer;
– DMCC Contactanalyses telemarketing en direct sales;
– DMCC Locatie-audits telemarketing en direct sales;
– DMCC Privacy Exit Audit;
– DMCC DataTransfers data transfer software.

2. Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van Persoonsgegevens door DMCC als Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze situaties beheert DMCC een eigen database met Persoonsgegevens voor eigen doelen. Dit is het geval bij het verwerken van gegevens voor het DMCC Learning Management System (LMS) en de verzameling van Persoonsgegevens voor eigen CRM en
marketing doeleneinden. Dit Privacy Statement ziet niet toe op de dienstverlening waar DMCC exclusief optreedt als Verwerker in
de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit is het geval bij het uitvoeren van de compliance dienstverlening. (DMCC Compliance). In dit geval verwerkt DMCC persoonsgegevens ten behoeve van klanten bij de uitvoering van haar dienstverlening, denkt u hierbij aan:
o het testen van onze opdrachtgevers, hun leveranciers en hun medewerkers op
compliance;
o onze opdrachtgevers, hun leveranciers en hun medewerkers te wijzen op compliance;
o het zo nodig implementeren van procedures om compliance te borgen.

3. Verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens

Hieronder leest u in welke situaties DMCC voor eigen doeleinden persoonsgegevens verwerkt.

DMCC LMS

DMCC is eigenaar van een online toetsingsmodule (DMCC Learning Management System). Voor het afnemen van Compliance toetsen en het administreren van resultaten in de Compliance Monitor is DMCC een Verantwoordelijke in de zin van de AVG. Bij het afnemen van de Compliance toets en het administreren van de resultaten in de Compliance Monitor worden Persoonsgegevens van deelnemers verwerkt. Dit zijn: naam, contactgegevens, resultaten en datum van deelname aan de toets. De testresultaten zijn in de Compliance Monitor zichtbaar voor de deelnemer en de opdrachtgever.

DMCC CRM

DMCC verzamelt contactgegevens van (potentiële) opdrachtgevers en belangstellenden om uitvoering te geven aan een overeenkomst en om hen via verschillende kanalen op de hoogte te houden van actualiteiten, activiteiten, producten en diensten van DMCC. Gegevens worden verzameld bij het aangaan van een overeenkomst, het abonneren op de e-mailnieuwsbrief, het stellen van een vraag aan één van onze medewerkers, het downloaden van de DMCC App, het informeren naar activiteiten, reageren op de website of wanneer u op een andere manier met DMCC in contact treedt. DMCC verzamelt bedrijfs- en contactgegevens, bankgegevens, contact- en aankoophistorie. DMCC legt
eveneens afgeleide gegevens vast over het gebruik van onze website(s) en Apps, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat wordt gebruikt om onze website en App te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van onze diensten. De respons (open en kliks) op onze e-mails worden ook op individueel niveau vastgelegd. DMCC verstrekt geen Persoonsgegevens aan derden.

4. Cookies

DMCC maakt gebruik van cookies op haar websites. Dit doen wij om onze websites te analyseren en optimaal te laten functioneren, om onze dienstverlening te verbeteren en voor het tonen van relevante advertenties op andere websites. Lees hierover meer in ons cookie statement.

5. Uw rechten

Op basis van de AVG heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien en DMCC te verzoeken deze persoonsgegevens te rectificeren, te verwijderen (recht op vergetelheid) of over te dragen (recht op dataportabiliteit). U kunt daartoe een e-mail sturen aan info@dmcc.nl. Indien u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief, kunt u zich hiervoor ook eenvoudig afmelden via de laatst ontvangen e-mail. Heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken. Heeft u het idee dat DMCC niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt, dan horen wij dit uiteraard graag. Per 25 mei 2018 kunt u ook een klacht  indienen bij de AP.

6. Beveiliging

DMCC heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. DMCC schakelt bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk in het licht van de AVG en geldende wettelijke bewaartermijnen. DMCC maakt gebruik van systemen of diensten van derde leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten. Enkele van onze leveranciers zijn gevestigd in de VS. Deze partijen zijn gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield of daarmee bestaan contractuele afspraken over een passend niveau van beveiliging.

7. Vragen

Heeft u opmerkingen of vragen, dan horen wij dit uiteraard graag. U kunt u deze richten aan DMCC, via 088 – 777 93 11 of per e-mail op info@dmcc.nl.

8. Wijziging van Privacy Statement

DMCC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

Rotterdam, april 2018

Dit is het Privacy Statement van DMCC Nederland B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te (3032 AC) Rotterdam aan het Hofplein 20, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer: 5021479 .