De regels zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden afgesloten bij deur-tot-deur verkoop, een verkoopdemonstratie bij iemand thuis of verkoop op straat en zijn bedoeld om consumenten extra te beschermen.

Informatieplicht
Een belangrijk aspect uit de wet is de informatieplicht voor de verkoper. Bij verkoop buiten de verkoopruimte gelden specifieke en diverse informatieverplichtingen. Zo moet de verkoper de consument op een duidelijke en begrijpelijke manier informatie geven over een aantal zaken. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) leest u meer over de informatieplicht die geldt bij overeenkomsten die buiten de verkoopruimte worden gesloten.

Bedenktijd
Bij verkoop buiten de verkoopruimte mag de consument, uitzonderingen daargelaten, binnen veertien dagen na ontvangst de koopovereenkomst laten ontbinden. Dit mag zonder opgaaf van reden.

De verkopende partij moet de consument over deze bedenktijd informeren. Voldoet de verkoper niet aan de informatieplicht, dan heeft de consument een opzegtermijn van twaalf maanden. Als de verkoper alsnog voldoet aan de informatieplicht, en hij dit kenbaar maakt aan de consument, geldt vanaf dan weer de opzegtermijn van veertien dagen.

Wat valt er niet onder verkoop buiten verkoopruimte?
Marktkramen, bestelwagens en stands op beurzen gelden niet als ‘verkoop buiten de verkoopruimte’. Ook overeenkomsten die vóór 13 juni 2014 zijn gesloten, vallen niet onder de huidige wetgeving Verkoop buiten de verkoopruimte.

Handhaving Verkoop buiten de verkoopruimte
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet toe op naleving van de wetgeving bij verkoop buiten de verkoopruimte. Bij overtreding van de wet kan de ACM een boete opleggen van maximaal € 450.000 per overtreding.